Combo menu

Panino a scelta + soft drink 3 dl + dessert
Pizza a scelta + soft drink 3 dl + dessert
Pasta a scelta + soft drink 3 dl + dessert
Burrito / Kebab + soft drink 3 dl + dessert